JAK WYGLĄDA EGZAMIN NA JSM?

Jak wygląda egzamin na JSM?

EGZAMIN NA JSM

Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się jak wygląda egzamin na stopień Jachtowego Sternika Morskiego, to ten krótki opis jest dla Ciebie!
Zakres wymagań egzaminacyjnych określa Rozporządzenie Ministra Sportu z 9 IV 2013 r. Organizację i przebieg egzaminów określa Rozporządzenie Ministra Sportu i Ministra Infrastruktury z 22 maja 2013 r.

Warunki formalne:

– ukończenie 18 lat

– odbycie co najmniej 2 rejsów morskich o łącznym czasie pływania min. 200 h

Do egzaminu może przystąpić osoba, która nie ma stopnia żeglarza jachtowego. W takiej sytuacji egzamin na JSM obejmuje także sprawdzenie wiedzy  z zakresu tego stopnia. Nie jest konieczne także ukończenie kursu. W praktyce, zdanie egzaminu bez odpowiedniego przeszkolenia, może okazać się bardzo trudne.

Jedynym dokumentem potwierdzającym staż jest opinia z rejsu. Uwzględnia się godziny pływania pod żaglami i na silniku. Wpis do książeczki żeglarskiej nie jest honorowany.

Komisja Egzaminacyjna składa się z co najmniej 2 osób: Przewodniczącego i Sekretarza. Oplata za egzamin wynosi 350 zł, za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej osobom do 26 roku życia przysługuje ulga 50%.

Egzamin na JSM składa się z części praktycznej i teoretycznej.

Kolejność poszczególnych części ustala Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej. KE może powołać Polski Związek Żeglarski lub jeden z wielu Podmiotów Upoważnionych przez Ministerstwo Sportu.

Część teoretyczna egzaminu na JSM  trwa 120 minut i obejmuje:

– test 75 pytań jednokrotnego wyboru

– zadanie z nawigacji do rozwiązania na mapie

 

Test obejmuje pytania z zakresu: Przepisów (tylko MPZZM), Wiadomości o jachtach, z zakresu Silników, Locji, Nawigacji, Meteorologii, Łączności i sygnalizacji, Ratownictwa, Organizacji rejsów morskich. Warunkiem zaliczenia testu jest udzielenie co najmniej 65 poprawnych odpowiedzi.

Zadanie z nawigacji obejmuje czynna i bierną nawigację klasyczną, na ogół na akwenie pływowym. Od kandydata wymaga się umiejętności wykreślania na mapie kursów i namiarów, pomiaru odległości, nanoszenie pozycji na mapę, określenie pozycji obserwowanej z namiarów etc. Zadanie nie jest skomplikowane, ale mimo to sprawia egzaminowanym najwięcej trudności.

Uzyskanie pozytywnej oceny z części teoretycznej egzaminu wymaga zaliczenia testu i poprawnego rozwiązania zadania z nawigacji.

Egzamin praktyczny odbywa się wyłącznie na wodach morskich na jachcie o długości min. 7 metrów z silnikiem zapewniającym prędkość 4 w i wyposażonym w bieg wsteczny.

Część praktyczna egzaminu obejmuje: kierowanie jachtem, dowodzenie załogą oraz pracę w charakterze członka załogi.

Egzamin praktyczny obejmuje manewy pod żaglami i na silniku.

 Manewry pod żaglami:  zwrot przez sztag, zwrot przez rufę, dojście do boi, odejście od boi, dojście i odejście od nabrzeża, stawanie w dryf, alarm „człowiek za burtą”.

Manewry na silniku: kotwiczenie i cumowanie w różnych warunkach, alarm „człowiek za burtą”.

W praktyce wszyscy zdający wykonują pod żaglami manewr „człowiek za burtą”, a na silniku dojście i odejście od kei.

Osobie, która zdała egzamin na JSM Komisja Egzaminacyjna wystawia Zaświadczenie o zdaniu egzaminu. Aby otrzymać patent jachtowego sternika morskiego należy zalogować się na stronie internetowej: https://patenty.pya.org.pl/ i wypełnić wniosek. Komplet dokumentów: wypełniony i podpisany wniosek, zdjęcie o wymiarach 3,5/4,5 cm, oryginał zaświadczenia o zdaniu egzaminu, dowód wpłaty 50 zł (osoby uczące się do 26 roku życia 25 zł, dodatkowo kserokopia dokumentu upoważniającego do zniżki) należy przesłać na adres: Polski Związek Żeglarski, al. Ks. Józefa Poniatowskiego 1, 03 – 901 Warszawa lub dostarczyć dokumenty osobiście.

Uprawnienia jachtowego sternika morskiego:

– prowadzenie jachtów żaglowych po wodach śródlądowych

– prowadzenie jachtów żaglowych o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich

Uzyskanie uprawnień następuje w dniu wystawienia patentu, a nie zdania egzaminu!